Licens- och användarvillkor ”myphotobook SE”

Nedan hittar du licens- och användarvillkoren för användning och installation av programvaran myphotobook SE. Denna utfärdas av myphotobook GmbH, Oranienstr. 183, 10999 Berlin. Programvaran är en produkt och ägs av: Ip.labs GmbH

Licensavtal för slutkonsumenten

DESSA VILLKOR OCH ALLMÄNNA RIKTLINJER UTGÖR LICENSAVTALET MELLAN DIG OCH UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN OCH ÄGAREN OCH FASTSTÄLLER ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN.

HÄNVISNING TILL ANVÄNDAREN: DETTA ÄR ETT AVTAL. NÄR DU INSTALLERAR VÅR PROGRAMVARA FÖRKLARAR DU DIG INFÖRSTÅDD MED VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL.

Licens

Härmed beviljar upphovsrättsinnehavaren och ägaren en, som när som helst kan återkallas, inte exklusiv licens, för användning av programvaran. Programvaran och alla dess berörda upphovsrätter, patent, märken, varumärken och uppdateringar är upphovsrättsinnehavarens egendom och skyddas av tillämpliga lagar. Du är inte berättigad att använda äganderätterna, förutsatt att detta inte fastställs av detta avtal. Du är inte berättigad att ändra, återställa programvaran till en lägre standard, dekompilera, demontera, distribuera, sälja, låna ut, leasa eller använda programvaran kommersiellt på något annat sätt och vis.

Licenstagarens skyldigheter

Du accepterar att du får använda programvaran uteslutande till att beställa och överföra dina digitala bilder, samt för att förvalta och hantera dina bildfiler på ett medium. Du bekräftar härmed att du är berättigad till och tillåts att överföra och trycka de bilder du överlämnat.

Du accepterar det fullständiga och enskilda ansvaret för de uppgifter som överförs vid användningen av programvaran. Du accepterar att inte använda programvaran till att överföra bilder med förbjudet pornografiskt innehåll, innehåll av sexuell natur eller bilder som av andra skäl är oetiska. Du garanterar att upphovsrättsinnehavaren, han eller hennes auktoriserade distributör eller andra samarbetande laboratorier inte kan hållas ansvariga för fordringar som uppstår av ovan nämnda grunder och att dessa kompenseras för alla skador som uppstår om dessa skyldigheter inte beaktas.

Garantier och ansvar

Upphovsrättsinnehavaren vidtar alla möjliga åtgärder för att säkerställa att dina digitala bilder överförs till oss via programvaran.

Programvaran levereras i dess aktuella skick. Upphovsrättsinnehavaren och de inblandade leverantörerna garanterar varken att programvaran lever upp till alla förväntningar eller att dess utförande sker felfritt och utan avbrott.

Upphovsrättsinnehavaren är inte ansvarig för några skador, varken för uteblivna vinster eller finansiella förluster eller för indirekta skador, som förlorade eller förstörda uppgifter, ej efterlevda tidsplaner, fordringar från tredje part eller andra speciella, plötsliga eller följdskador, som uppstår vid användning eller felaktig användning av programvaran, förutsatt att upphovsrättsinnehavaren inte gör sig skyldig till uppsåtlig försummelse eller grov oaktsamhet.

Upphovsrättsinnehavaren garanterar inte någon tillgång till Internet och/eller dess felfria funktion. Internet är ett öppet nätverk och upphovsrättsinnehavaren företar alla möjliga åtgärder för att skydda dina uppgifter. Upphovsrättsinnehavaren kan varken garantera skyddet av dina digitala bilder, eller att dina digitala bilder är skyddade under överföringen, eller att tredje part inte kan få tillgång till dem samt uppgifterna i dina avtal.

Upphovsrättsinnehavaren är inte ansvarig för några, från dig, andra personer eller enheter förorsakade skador på dina bilduppgifter (inbegripet, men inte begränsat till, direkta skador eller följdskador) eller för förändring, ändring av sorteringsordningen, förlust, förstörelse, stöld eller all annan form av missbruk av dina digitala bilder, förutom vid försummelse eller grov oaktsamhet från upphovsrättsinnehavaren sida.

Annat

Detta avtal ingås för en obestämd tidsperiod och kan när som helst sägas upp av alla parter. Vid uppsägning av avtalet är du skyldig att omedelbart radera programvaran från alla datamedier som denna sparats på, eller att förstöra samma datamedium.

Upphovsrättsinnehavaren är berättigad att när som helst aktualisera dessa allmänna riktlinjer och villkor. Du accepterar att du från tidpunkten för mottagandet av en sådan ändring är bunden till de nya allmänna riktlinjerna och villkoren.

Tillämplig lagstiftning

Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning gäller med uteslutning av FN:s internationella köplag.