myphotobook Logo

VÅRA ALLMÄNNA KÖPVILLKOR & BESTÄMMELSER

Webbsidan på URL https://www.myphotobook.se och tillhörande undersidor (fortsättningsvis: "myphotobook“) drivs av myphotobook GmbH (fortsättningsvis: "leverantör“).

§ 1 Avtal och kundkonto

 1. Presentationen av och uppgifter om produkter på myphotobook, i prospekt eller annonser utgör inte något bindande erbjudande från leverantören.
 2. Ett avtal börjar först gälla genom mottagandet av en skriftlig orderbekräftelse eller, om en skriftlig orderbekräftelse uteblir, när leverantören skickar varan. Den bekräftelsen på inkommen order som automatiskt skickas till användaren innebär inte att leverantören godkänner avtalet.
 3. För att en beställning ska kunna genomföras måste användaren skapa ett kundkonto. För detta krävs en giltig e-mailadress och ett lösenord. Användaren är förpliktad att skydda sitt lösenord.

§ 2 Avtalsprestation

 1. I och med slutande av avtal ger användaren leverantören i uppdrag att tillverka en eller flera fotoprodukter. För detta syfte tillhandahåller leverantören en kostnadsfri programvara (fortsättningsvis: "programvara") till användaren via webbplatsen www.myphotobook.se. Med programvaran kan användaren ladda upp och bearbeta bilder, avsedda att användas för fotoproduktion, till leverantörens server.
 2. Med programvaran erhåller användaren en enkel, ej överförbar nyttjanderätt för personlig användning. Villkoren finns att läsa i sin helhet i slutanvändarlicensavtalet och måste godkännas av användaren före nyttjande av programvaran.

§ 3 Användarens skyldigheter

 1. Data och i synnerhet bilder (nedan “material”) som laddats upp av användaren blir – om inte annat avtalats mellan användare och leverantör – automatiskt bearbetat, utan föregående manuell granskning eller korrektur från leverantörens sida. Användaren är själv ansvarig för materialets kvalitet och innehåll. Genom användandet av material med bristfällig kvalitet, t.ex. oskarpa eller lågt upplösta bilder, föreligger inget fel hos leverantörens levererade fotoprodukt. För kontroll står en förhandsgranskning till användarens förfogande på myphotobook.
 2. Användaren garanterar att denne har rätt att använda sig av, och reproducera materialet avsett för sin fotoprodukt. Användaren garanterar särskilt, att inga lagstridiga original, material eller innehåll och anvisningar om brottsliga handlingar översänds till leverantören, att inga lagar om barn- och ungdomsskydd eller strafflagar överträds, att originalen (särskilt bild- och textfiler), innehåll och material, som översänds till leverantören inte bryter mot upphovsrätt, märkesskydd eller andra skyddade rättigheter som tillhör tredje part, allmänn personrätt eller andra rättigheter för tredje part. Användaren håller därmed leverantören fri från krav på skadestånd eller rättegångskostnader från tredje part.
 3. Användaren ger leverantören rätt till enkel nyttjanderätt av levererat material för tillverkning av fotoprodukter. Denna omfattar leverantörens, och om nödvändigt för produktionen, en utomstående tjänsteleverantörs rätt att reproducera, bearbeta, och om önskat av användaren, uppbevara material.

§ 4 Kontroll, spärrning och borttagning av innehåll

Leverantören är berättigad att kontrollera det av användaren tillhandahållna innehållets legitimitet. Om innehållet skulle strida mot gällande lagar, eller om en sådan misstanke skulle föreligga, är leverantören berättigad att radera eller spärra användarens innehåll utan föregående meddelande därom. Vid straffbart innehåll förbehåller sig leverantören även rätten att göra en anmälan till behörig åklagarmyndighet.

§ 5 Betalnings- och leveransvillkor

 1. Beställningskostnaden förfaller genast till betalning när avtalet sluts.
 2. Betalning av beställningskostnaden sker efter att användaren valt ett av de betalsätt som föreligger inom ramarna för beställningen. Vid betalning med kreditkort skapas ett avtal mellan slutkunden och Elanders Infologistics AB. Elanders Infologistics tillhör samma företagsgrupp som myphotobook GmbH.
 3. Samtliga priser är pris till slutkund inklusive lagstadgad moms.
 4. Produkter levereras endast till länder som finns specificerade hos myphotobook.

§ 6 Äganderättsförbehåll

Till dess att alla utestående fordringar, inkluderat saldo- och andra fordringar, som leverantören av någon rättslig grund har rätt till, nu eller i framtiden, gentemot användaren, förbehåller sig leverantören äganderätten till de levererade varorna.

§ 7 Garantibestämmelser

 1. De produkter som leverantören erbjuder är endast skapta för inomhusbruk, även bruk i våtrum är uteslutet. Produkterna bör även skyddas från direkt solljus. Det föreligger således ingen garanti för fotoprodukternas ljusäkthet eller vattentålighet, såvida inte leverantören uttryckligen lämnar en skriftlig garanti (t.ex. tryck med UV-beläggning eller laminering).
 2. Det föreligger ingen reklamationsrätt om ett fel bevisligen beror på att en kund före inskickad beställning bortsett från de tillgängliga instruktionerna för ett trycktekniskt felfritt bildmaterial. Det gäller speciellt för bildfiler som förekommer i en falsk färgskala, med för låg upplösning, som blivit starkt komprimerade eller uppvisar ett kraftigt brus.
 3. En beskärninggräns på upp till 3 millimeter ligger inom ramen för vad som är vanligt och utgör inget fel som förpliktar leverantören att ersätta varan.
 4. Så länge som det sker inom riktlinjerna för tryck kan leverantören använda papper från olika tillverkare. Mindre skillnader som resultat av ett pappers avvikande egenskaper jämfört med tidigare beställningar utgör inget fel och förpliktar inte leverantören att ersätta varan.
 5. Mindre färgavvikelser från originalet, till följd av tryckvariationer och konverteringar av färgskala under tillverkningen, kan förekomma hos fotoprodukter vid alla tryckförfaranden. Sådana avvikelser utgör inget fel och förpliktar inte leverantören att ersätta varan.
 6. Det föreligger ingen reklamationsrätt om ett fel bevisligen beror på en användares försumliga hantering av fotoprodukten, t.ex. sönderrivna sidor, eller om skadan orsakats i yrkesmässigt bruk av användarens kunder.

§ 8 Ångerrätt

Du som kund har ingen ångerrätt vid distansavtal om den vara som vi tillverkar är individuell och unik, alltså om den är specialtillverkad enligt dina anvisningar som kund och har en tydlig personlig prägel.

För varor som inte tillverkas individuellt och unikt och som inte har någon personlig prägel har du som kund lagskriven ångerrätt. För värdekuponger har du ingen ångerrätt om dessa redan har tagits i anspråk eller redan har använts för att betala en beställning. Du kan ångra din beställning resp. ditt köp inom 14 dagar utan att behöva ange något skäl. Ångerfristen börjar gälla den dag som du som kund eller en person som du har befullmäktigad har tagit emot varan resp. vid delleveranser dagen för den senaste leveransen. För att kunna utöva din ångerrätt ska du genom en entydig förklaring meddela myphotobook GmbH (Oranienstraße 183, 10999 Berlin, support@myphotobook.se) att du vill häva avtalet. Detta kan ske antingen med posten eller genom att du skickar ett mejl. Använd gärna det bifogade formuläret för ångerrätt, men du behöver inte nödvändigtvist använda det. För att ångerrätten ska gälla så räcker det att du som kund skickar iväg respektive meddelande att du vill utöva din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

Vad händer när du har ångrat ditt köp 

Om du har hävt avtalet, alltså utövat din ångerrätt, så är vi skyldiga att betala tillbaka alla betalningar som vi har fått av dig som kund omedelbart och senast inom 14 dagar från och med dagen som vi har fått ditt meddelande att du ångrar köpet. En återbetalning innebär inga kostnader för dig som kund. Vi kan emellertid vägra en återbetalning så länge tills myphotobook har fått tillbaka respektive vara eller tills vi har fått en bekräftelse på att varan har skickats tillbaka, beroende på vilket som infaller tidigare. 

Varorna ska skickas tillbaka till oss eller återlämnas genast, i vilket fall emellertid senast inom 14 dagar efter det att vi har fått dit meddelande att du ångrar köpet resp. häver avtalet. I fall du har köpt en värdekupong eller ett presentkort elektroniskt ska du ange respektive kod. Fristen har beaktats om du har skickat iväg varan eller varorna inom fristen på 14 dagar. Vi övertar kostnaderna för returer med anledning av ångerrätten endast om du använder returetiketten som vi tillhandahåller eller om hämtning har överenskommits. I alla övriga fall betalar du som kund returkostnaderna.

Formulär om du vill utöva din ångerrätt

Om du vill häva avtalet resp. ångra köpet så ber vi dig att fylla i detta formulär och att skicka tillbaka det till myphotobook)

Till:

myphotobook GmbH

Oranienstraße 183

10999 Berlin

Härmed häver jag/vi (*) avtalet som jag/vi (*) har ingått om köpet av följande varor (*)/ 

— Beställningsdag (*)/ mottagningsdag (*) 

— Kundens/konsumentens namn 

— Kundens/konsumentens adress 

— Datum

(*) Stryk det som inte gäller

§ 9 Garantianspråk

För rättigheter vid materiella och rättsliga brister gäller de rättsliga bestämmelserna, förutsatt att inget annat anges nedan. Skulle produkterna uppvisa brister är kunden berättigad att få välja mellan att få dessa brister åtgärdade (reparation) eller att få en ny vara utan brister levererad (ytterligare leverans). Leverantören är dock berättigad att vägra utföra vald åtgärd om denna skulle behöva utföras med oproportionerligt höga kostnader eller bli för krävande och när den andra sortens åtgärd inte medför några betydande nackdelar för kunden. Misslyckas åtgärden kan kunden med en förklaring gentemot tillverkaren välja mellan att frånträda avtalet eller få sänkt pris.

§ 10 Ansvarsbegränsningar

 1. Leverantören tar fullt ansvar för avsiktligt och grovt försumligt agerande.
 2. Vid fall av lättare försummelse begränsas leverantörens ansvar till att endast gälla när denna strider mot grundläggande kontraktsenliga åtaganden. Med grundläggande åtaganden åsyftas sådana, vilka i enlighet med avtalets syfte har beviljats användaren och som ligger till grund för ett regelrätt uppfyllande av avtalet – ett uppfyllande användaren alltid ska kunna lita på. Sådant ansvar begränsas även till att endast gälla skador, som vid tidpunkten då avtalet tecknades, normalt kan förutses och är i enlighet med avtalets karaktär.
 3. Ansvarsbegränsningarna och undantag från ansvar i enlighet med de föreskrivna avsnitten (1) och (2) gäller inte för lagstadgade föreskrifter om leverantörens ansvarsskyldighet eller ansvarsskyldigheten vid en avtalsenligt överförd garanti, samt vid dödsfall, annan kropps- eller hälsoskada.
 4. I den utsträckning som leverantörens ansvar är uteslutet eller begränsat, omfattar detta även dennes rättsliga företrädares och personals personliga ansvar. Vidare gäller ansvarsbegränsningarna för alla typer av anspråk, också för sådana ur skadeståndsrätten.

§ 11 Datasäkerhet

Leverantören använder sig av den senaste teknologin för att kunna garantera att datasäkerheten håller högsta standard. Leverantören rekommenderar att användaren alltid gör en säkerhetskopia av sitt uppladdade material, antingen på sin dator eller på annat lagringsmedium.

§ 12 Kundinformationen

 1. Information om leverantören finner du här.

§ 13 Slutbestämmelser

 1. Lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland gäller med undantag av FN:s internationella köplag. Tvingande nationella bestämmelser i den stat där användaren har hemvist påverkas inte.
 2. Om användaren är affärsman, saknar domstolsland eller, efter ingånget avtal, flyttar utomlands eller har en okänd adress vid den tidpunkt som talan väcks, är platsen för behandling av ärendet den plats där leverantören har sitt säte.
 3. Avtalets innehåll sparas av leverantören och beställningsuppgifterna skickas till användaren via e-mail. De allmänna köpevillkoren finns tillgängliga på webbplatsen http://www.myphotobook.se/allmanna-kopvillkor-och-bestammelser. På sitt konto kan användaren se en lista över tidigare genomförda beställningar. Ett avtal kan endast upprättas på tyska.

Januari 2019 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev varje vecka och få en kupong värde 50 kr* och regelbundna erbjudanden.

Dina uppgifter ges inte vidare till tredje man.Du kan sluta prenumerera på nyhetsbrevet när du vill.
*Gäller en gång per person i 20 dagar på alla produkter (förutom redan nedsatta artiklar). Inkl. moms, exkl. frakt. Inga extra avgifter, går ej att kombinera med andra rabattkampanjer eller tillgodohavanden. Lägsta beställningsvärde: 150 kr.

Favoritprodukter

 • Fotobok Hård pärm A4 porträtt
 • Fotobok Hård pärm 30x30
 • Scrapbook-set light
 • Scrapbooking-album

Om myphotobook

Betalningsalternativ

myphotobook International

Impressum | Villkor för tjänsten | Integritetspolicy

Alla priser är angivna inklusive moms.

© 2022 myphotobook GmbH

Inspiration

 • Facebook

Download